Song lyrics : Khasi Tingya

Khasi Tingya Song lyrics
Singer : Dohar
Music Director : Bickram Ghosh
Writer : Rakesh Kumar Tripathi

Ahai Klimnoe Khasi Tingya
Ahai Klimnoe Khasi Tingya
Kilmsa Savay Kilm Thungya
Kilmsa Savay Kilm Thungya
Ahai Klimnoe Khasi Tingya
Kakhe Khana Yahi Hitka
Samnae Hai Tu
Bathin Moya Yakhi Sangh

Kakhe Khana Yahi Hitka
Samnae Hai Tu
Bathin Moya Yakhi Sangh

Ahai Klimnoe Khasi Tingya
Kilmsa Savay Kilm Thungya
Kilmsa Savay Kilm Thungya
Ahai Klimnoe Khasi Tingya

Kakhe Khana Yahi Hitka
Samnae Hai Tu
Bathin Moya Yakhi Sangh
Ahai Klimnoe

Ahai Klimnoe Khasi Tingya
Ratan Mohe Kisangu Tanhak
Veu Teu Tsai Sanga
Ratan Mohe Kisangu Tanhak
Veu Teu Tsai Sanga
Ratan Mohe Kisangu Tanhak
Veu Teu Tsai Sanga

Khasi Tingya
Ahai Klimnoe Khasi Tingya
Kilmsa Savay Kilm Thungya
Kilmsa Savay Kilm Thungya
Ahai Klimnoe Khasi Tingya.