Song lyrics : Veenavadini Symphony

Veenavadini Symphony Song lyrics
Singer : Shaan
Music Director : Abhishek Ray
Writer : Shekhar S. Jha

War De Vina Vadini War De
War De Vina Vadini War De
War De Vina Vadini War De

Naw Gati Naw Lay Tal Chand Naw
Nawal Kanth Naw Jaladh Mandar Nam
Naw Gati Naw Lay Tal Chand Naw
Nawal Kanth Naw Jaladh Mandar Nam
Naw Nabh Ke Nabh Vigag Varind Ko

Naw Par Naw Swar De
War De Vina Vadini War De, War De
War De Vina Vadini War De, War De.