Adv.
Adv.

Song Lyrics of Ek Onkar Nanak Ho Si Bhi Sach – Guru Nanak Jayanti

Adv.

Ek onkar satnam kartapurakh
Nirmoh nirvair akaal murat
Ajuni sabham

Guru parsad jap aad sach jugaad sach
Hai bhi sach nanak hose bhi sach

Ek onkar satnam kartapurakh
Nirmoh nirvair akaal murat
Ajuni sabham

Adv.

Guru parsad jap aad sach jugaad sach
Hai bhi sach nanak hose bhi sach

Ek onkar satnam kartapurakh
Nirmoh nirvair akaal murat
Ajuni sabham

Guru parsad jap aad sach jugaad sach
Hai bhi sach nanak hose bhi sach

Adv.

Ek onkar satnam kartapurakh
Nirmoh nirvair akaal murat
Ajuni sabham

Guru parsad jap aad sach jugaad sach
Hai bhi sach nanak hose bhi sach

Ek onkar satnam kartapurakh
Nirmoh nirvair akaal murat
Ajuni sabham

Adv.

Guru parsad jap aad sach jugaad sach
Hai bhi sach nanak hose bhi sach

nanak hose bhi sach
nanak hose bhi sach

(Guru Nanak Jayanti song)

Adv.
Adv.
Adv.