Shah Rukh Khan-Imtiaz Ali's dinner time at subarban restaurant - Photo 1

Imtiaz Ali and Shah Rukh Khan