Shah Rukh Khan-Imtiaz Ali's dinner time at subarban restaurant - Photo 3

Imtiaz Ali and Shah Rukh Khan